အဂၤလိပ္   |   မြန္   |   ထုိင္း | ဗြီဒီယုိ  
     
"Working together for change and lasting peace"
  က်ေနာ္တုိ႕အေၾကာင္း | ဆက္သြယ္ရန္    
Welcome To Kaowao Newsgroupဆက္သြယ္ရန္ (အီေမး ေပးပုိ႕ခ်င္လွ်င္)

အေထြေထြ ဆက္သြယ္ရန္ အီေမးလိပ္စာ
Editor@kaowao.org
   
မြန္ ႏွင့္ ျမန္မာဘာသာအတြက္ ဆက္သြယ္ရန္ အီေမးလိပ္စာ
naibanyar@kaowao.org
မင္းစုိင္းႏြန္ေဒါ ၊ ႏိုင္သိန္းေအာင္၊
+66 8617 56167 / +66 892 002 038
kyaithtawsan@hotmail.com
   
အဂၤလိက္ဘာသာအတြက္ ဆက္သြယ္ရန္ အီေမးလိပ္စာ
Editor@kaowao.org
+66 34 595 384 ႏုိင္လယီတမ၊ ႏုိင္သီဟေအာင္ kaowao@hotmail.com
   
ထုိင္းဘာသာအတြက္ ဆက္သြယ္ရန္ အီေမးလိပ္စာ
nai.layehrot@gmail.com
   
စာတုိက္ျဖင့္ ဆယ္သြယ္ခ်င္လွ်င္
P.O. Box 2
  Sangkhlaburi, Kanchanaburi
  Thailand , 71240 
   
႐ုံး ဖုံးနံပါတ္ႏွင့္ ဖက္စ္ +66 (0)34 595 384


Untitled Document
   Top | Go Back
မူပုိင္ © 2004 - Kaowao Newsgroup. All Rights Reserved. web counter code Views